1.Әке тұрып, ұл сӛйлеу

Өлеңнің екінші жолын жалғастырыңдар.

A) қазақта әсте болмаған Б) кӛкейге қонбаған

B) ана тҧрып қыз сӛйлеу Д) отбасында болмаған
2.
Кӛмекші есімдердің қатарын кӛрсетіңдер.

A) сол, мына, сонау Б) алд, арт, сырт, ҥст

B) жҥр, тҥр, отыр Д) және, немесе, әрі
3.
Ауыл басы ақсақал,

Теріс билік айтпаған.
Ҥзіндіге қай мақал сәйкес

келеді?

A) ҥлкенді сыйлау
-
ҧлылық Б) ата кӛрген
-
оқ жонар

B) ақылды қария —

ағын дария

Д) атаның баласы болма, адамның баласы бол
4.
Сӛйтіп ой ... келе жатып, екінші бір үйге кез болды.
Кӛп нҥктенің орнына кӛмекші есімді қойыңдар.

А) ҥстінде Б) астында В)

ішінде Д) сыртында

5. Отбасының басты талабы қандай?

A) әдепті бала болып ӛсу Б) жақсы маман иесі болу

B) ақшаны кӛп табу Д) арманына жету

6. Сҥт тағамдарын кӛрсетіңдер.

A) ет, қазы

Б) қаймақ, сҥзбе, қҧрт

B) нан, шелпек Д) қарта, жілік

7. Жеті атасын білмеген
- ... .
A) жҧрт қамын жер Б) жетімдік

B) білімсіздік Д) жетесіз
8.
Бала ержетіп, жеке ҥй болып, бӛлек шыққанда ата
-
анасы беретін мал
-
мҥлік. Қандай этнолингвистикалық атау?

A) жасау

Б) бас тарту

B) қалжа Д) енші

9. Тӛрт ананың бірі: А) салт
-
дәстҥр

Б) ана

В) бауырлар

Д) әке

10. Қонаққа арнап әзірлейтін тағам, ас.

A) соғым Б) сыбаға

B) қонақасы Д) сірне

Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Қазақ тiлi.

Найти другие ответы

Загрузить картинку